Šablony I SPŠ Chomutov

Projekt

Zkrácený název projektu: „Šablony SPŠ Chomutov“

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007752

Číslo a název oblasti podpory: 02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Vyhlašovatel: MŠMT

Příjemce projektu: Ústecký kraj

Termín realizace: 1.9.2017 – 31.8.2019

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci z následujících témat:

  • personální podpora
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
  • společné vzdělávání žáků a studentů
  • podpora extrakurikulárních aktivit
  • aktivity rozvíjející ICT

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropské strukturální a investiční fondy, MŠMT - loga