SCATE – Scio Computer Adaptive Test of English

SCATE test

Každý rok probíhá na naší škole testování SCATE – Scio Computer Adaptive Test of English. Díky tomuto unikátnímu testu, který připravila společnost SCIO, si každý žák ověří svou úroveň angličtiny a němčiny. Ihned po absolvování testu získá každý konkrétní informaci o jazykových znalostech a to na základě obecně uznávaných kategorií dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Rozsah jazykových úrovní pokrývá škálu A1-C1, pro začátečníky měří test navíc úroveň A0. K tomu, aby se žák dozvěděl, na jaké úrovni jsou jeho jazykové znalosti, již tedy nemusí podstoupit několik testů, které jsou obtížností svých úloh koncipovány pro jednu určitou úroveň.

Test SCATE měří dvě základní jazykové dovednosti – čtení a poslech. Úlohy ověřují schopnost porozumět textu a mluvenému slovu, dále znalost gramatiky, slovní zásoby a orientaci v základních konverzačních situacích. Celé testování probíhá formou on-line. Jeho výhodou je možnost využití celé řady typů úloh – od interaktivních úkolů, přes obrázky až po reálné nesouvislé texty (to jsou např. jízdní řády, rozvrh hodin atd.).

Naši žáci jsou v průběhu studia testování dvakrát, tak aby byla zjištěna tzv. přidaná hodnota jejich znalostí v časovém odstupu 2 let.