Operační program Jan Amos Komenský

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_003
Název výzvy: Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu CZ: Šablony OP JAK
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0000612
Celkový rozpočet projektu: 2 364 000,00 Kč
Datum zahájení: 1. 9. 2022
Datum ukončení: 31. 8. 2025

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

Realizované aktivity:

1.III/10 – Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

1.III/2 – Školní speciální pedagog SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků školy a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

1.III/5 – Kariérový poradce SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce středním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

1.III/7 – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli.

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora. Aktivita probíhá formou bloku vzájemné spolupráce, která obsahuje vždy cyklus společné přípravy, realizaci připravené aktivity (hospitaci ve výuce/minilekci ve výuce/návštěvy v jiné škole/školském zařízení29 nebo v zařízení poskytujícím neformální vzdělávání) a následné společné reflexe.