Šablony III SPŠ Chomutov

Projekt

Zkrácený název projektu: „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP B2)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Číslo a název oblasti podpory: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Vyhlašovatel: MŠMT

Příjemce projektu: Ústecký kraj

Termín realizace: 1.9.2021 – 31.8.2022

Hlavní cíl projektu

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.


Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků a žáci středních škol.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci z následujících témat:

  • Řízení projektu
  • Rozvoj kariérového poradenství
  • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  • Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Pravidla pro žadatele a příjemce

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.