SPŠ a VOŠ Chomutov

Semináře absolventům SPŠ CV

“Matematika a fyzika na technické vysoké škole”

Ve dnech 27.8. až 14.9.2018 proběhne na Naší škole dvacetihodinový bezplatný seminář zaměřený na části středoškolské matematiky a fyziky přímo aplikované v těchto předmětech během vysokoškolského vzdělávání v akademickém školním roce 2018/2019. Seminář je určený absolventům SŠ směřujících na technické vysoké školy v ČR.

Zahájení semináře proběhne v pondělí 27.8.2018 od 14:00 v učebně č. 204. Při zahájení bude upřesněn časový a obsahový program celého semináře podle počtu a časového zaneprázdnění přihlášených absolventů SŠ.

Přihlášku předejte vyučujícím matematiky nebo zašlete na e-mail: pohl@spscv.cz nebo využijte přihlašovací formulář v dolní části stránky a to nejpozději do 24.8.2018.

Obsahový program semináře

Modul M1Číselné obory – N, Z, Q, I, R, jejich vlastnosti, intervaly a absolutní hodnota.
Modul M2Úpravy algebraických výrazů – dělení výrazů, rozklady na součin, rozklady na parciální zlomky, úpravy výrazů do specifických tvarů.
Modul M3Funkce – grafy a předpisy základních funkcí, vlastnosti základních funkcí, grafy a předpisy odvozených funkcí, vlastnosti odvozených funkcí.
Modul M4Rovnice, nerovnice a jejich soustavy – mocninné, exponenciální, logaritmické a goniometrické rov., nerovnice a jejich soustavy, grafické řešení některých rovnic a nerovnic, řešení rozkladem na součin.
Modul M5Analytická geometrie v rovině – přímka, regulární a singulární kuželosečky.
Modul M6Definiční obory – definiční obory funkcí složených o jedné a dvou proměnných.
Modul F1Souřadnicové systémy a vektorový počet – pravoúhlá kartézská, polární, cylindrická a sférická soustava souřadnic, vektory v pravoúhlé kartézské soustavě souřadnic, vektorová algebra.
Modul F2Kinematika a dynamika hmotného bodu – poloha, rychlost, zrychlení, přímočarý a kruhový pohyb, Newtonovy pohybové zákony, vektorové a skalární veličiny v dynamice hmotného bodu.
Modul F3Fyzikální pole – gravitační, elektrostatické a magnetické pole, Newtonův gravitační zákon, Coulombův a Ampérův zákon.

Přihlašovací formulář