SPŠ a VOŠ Chomutov

Seminář absolventů SŠ: “Matematika a fyzika na technické vysoké škole”

Ve dnech 28.8. až 15.9.2017 proběhne na Naší škole dvacetihodinový bezplatný seminář zaměřený na části středoškolské matematiky a fyziky přímo aplikované v těchto předmětech během vysokoškolského vzdělávání v akademickém školním roce 2017/2018. Seminář je určený absolventům SŠ směřujících na technické vysoké školy v ČR.

Zahájení semináře proběhne v pondělí 28.8.2017 od 14:00 v učebně č. 204. Při zahájení bude upřesněn časový a obsahový program celého semináře podle počtu a časového zaneprázdnění přihlášených absolventů SŠ.

Přihlášky předávejte vyučujícím matematiky a fyziky SPŠ a VOŠ Chomutov nebo využijte níže uvedený přihlašovací formulář a to nejpozději do 25.8.2017.

 

 

Obsahový program semináře
1. Modul – M1: Číselné obory – N, Z, Q, I, R, jejich vlastnosti, intervaly a absolutní hodnota.
2. Modul – M2: Úpravy algebraických výrazů – dělení výrazů, rozklady na součin, rozklady na parciální zlomky, úpravy výrazů do specifických tvarů.
3. Modul – M3: Funkce – grafy a předpisy základních funkcí, vlastnosti základních funkcí, grafy a předpisy odvozených funkcí, vlastnosti odvozených funkcí.
4. Modul – M4: Rovnice, nerovnice a jejich soustavy – mocninné, exponenciální, logaritmické a goniometrické rov., nerovnice a jejich soustavy, grafické řešení některých rovnic a nerovnic, řešení rozkladem na součin.
5. Modul – M5: Analytická geometrie v rovině – přímka, regulární a singulární kuželosečky.
6. Modul – M6: Definiční obory – definiční obory funkcí složených o jedné a dvou proměnných.
7. Modul – F1: Souřadnicové systémy a vektorový počet – pravoúhlá kartézská, polární, cylindrická a sférická soustava souřadnic, vektory v pravoúhlé kartézské soustavě souřadnic, vektorová algebra.
8. Modul – F2: Kinematika a dynamika hmotného bodu – poloha, rychlost, zrychlení, přímočarý a kruhový pohyb, Newtonovy pohybové zákony, vektorové a skalární veličiny v dynamice hmotného bodu.
9. Modul – F3: Fyzikální pole – gravitační, elektrostatické a magnetické pole, Newtonův gravitační zákon, Coulombův a Ampérův zákon.

Na matematicko-fyzikální viděnou se s Vámi těší,

Pohl Stanislav a Naxer Rudolf