SPŠ a VOŠ Chomutov
Video
Prezentace
140 let
140let
Domů
Ing. Theodor Reuter
1874 - 1881
Plány pro první budovu školy vytvořil stavební a strojní inženýr Theodor Reuter, který se stal také prvním ředitelem školy. Slavnostní položení základního kamene k novostavbě se konalo 16. července 1874. Náklady na stavbu, prováděnou městem ve vlastní režii, činily 70 000 rakouských zlatých. Budova stála v tehdejší Pražské ulici, byla přízemní a měla celkem 17 místností. K zahájení vyučování došlo 26. října 1874 s 24 žáky. Počet týdenních vyučovacích hodin byl 54.
Další
Roku 1883 je do čela školy postaven nový ředitel Ing. Josef Reichl, za jehož působení proběhla výstavba nové budovy školy. Se stavbou bylo započato na podzim 1901. Dne 16. září 1902 začalo vyučování v nové budově. Nový školní objekt se skládal z mohutné jednoposchoďové budovy, která byla určena pro teoretické vyučování, a z přízemního traktu, do něhož vedla ze suterénu hlavní budovy okružní chodba, která uzavírala prostorný dvůr. Nad hlavním vchodem se vznášel mohutný rakouský orel, nad římsou zdobily budovu po obou stranách průčelí dvě sedící sochy v nadživotní velikosti, zosobňující strojírenství a elektrotechniku.
Ing. Josef Reichl
Zpět
1883 - 1909
Roku 1924 byla zřízena čtyřletá vyšší průmyslová škola elektrotechnická, pro jejíž účely bylo v letech 1926-1927 za 3 milióny korun přistaveno druhé poschodí školní budovy. Školní budova byla také připojena na městskou elektrickou síť. První maturitní zkoušky se na škole konaly ve školním roce 1927/28 a podrobilo se jim všech 37 žáků 4. ročníku, z nichž 10 prospělo s vyznamenáním, 18 jich bylo prohlášeno za dospělé jednohlasně a 9 většinou hlasů. Také v následujících letech, jak je možno vyčíst ze školní kroniky, končily maturitní zkoušky téměř bez výjimky plným úspěchem studentů.
1921 - 1931
Ing. Wenzel Seliger
Ing. Jan Bohdanecký
Po skončení II. světové války dostal pověření od ministerstva školství a osvěty, aby ve spolupráci s místní, případně okresní správní komisí realizoval přípravné práce k zahájení vyučování na škole. Následovala vnitřní úprava, čištění a malování všech místností školy. Již 30. června 1945 byly vylepeny a rozeslány plakáty o přijímání žáků do školy. Zájem o studium byl opět poměrně značný. Vyučovací program v dílnách byl zpočátku zaměřen na akutní potřeby školy, jako např. výroba klíčů, klik, kování oken, opravu instalace a podobně.
1946 - 1949
Průmyslová škola v Chomutově jako jedna z prvních zavedla od školního roku 1959/60 nový studijní obor měřicí a automatizační techniky. Zavedení tohoto nového, velice náročného studijního oboru vyžadovalo nejen důkladnou teoretickou přípravu, ale také nové moderní vybavování laboratoří, odborných učeben apod. Vysoký stupeň kvalifikovanosti vyučujících netechnických předmětů umožnil rozšíření studia cizích jazyků. Zpočátku se angličtina, němčina i francouzština zaváděly jako nepovinné předměty, později již jako předměty povinné.
Ing. Václav Klepl
1949 - 1967
1967 - 1989
Ing. Jiří Lorenc
Na úplném počátku 70. let byly vybudovány laboratoře měření a brzy poté i nová soustružna. V 1. polovině 70. let byl připraven a ve školním roce 1976/77 otevřen zcela nový moderní studijní obor nazvaný Výpočetní technika, zaměřený na práci s výpočetní technikou, její programování a zavádění do praxe. Pokud však měl tento obor splnit očekávání do něj vkládaná, nemohlo se jeho zavedení obejít bez výrazných změn ve vybavení školy. Proto bylo v závěru 70. let vybudováno výpočetní středisko disponující číslicovými i analogovými počítači, které bylo průběžně rozšiřováno a doplňováno o rychle se rozvíjející novou techniku.
1989 - 1996
Došlo k rozsáhlé rekonstrukci celé budovy školy. Ve školním roce 1992/93 začal probíhat experiment (jednotný obor nazvaný “Elektrotechnika a strojírenství”), jehož cílem bylo usnadnit rozhodování budoucích žáků školy o jejich profesionální orientaci. První dva roky byly společné pro všechny žáky a svým obsahem vytvářely nezbytný základ technických znalostí a dovedností, potom žák volil jednu ze čtyř možných specializací. Druhou významnou změnu představuje otevření vyšší odborné školy, k němuž došlo také ve školním roce 1992/93. Jedná se o tříleté pomaturitní denní studium, jehož absolvent získává titul Diplomovaný specialista v oboru – DIS.
Ing. Josef Hassmann, CSc.
1997 - 2005
Ing. Jiří Lorenc ml.
Pokračovala rozsáhlá rekonstrukce budovy školy. Od školního roku 1999/2000 byl experiment převeden do řádných osnov. Od školního roku 2002/2003 byla zahájena výuka studijního programu bakalářského studia “Řízení výroby” pod vedením Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2002 mohou získat certifikát Autodesk Academia Certificate. Dalším ze skupiny certifikátů, které mohou studenti získat, je evropsky uznávaný European Computer Driving Licence. V roce 2003 získala škola statut Local Cisco Networking Academy, který studentům umožňuje získat celosvětově uznávaný certifikát prokazující znalosti v oblasti návrhu a správy síti malého a středního rozsahu.
Škola obnovila spolupráci s Úřadem práce v Chomutově, pro který zajišťuje rekvalifikační kurzy v oblasti informačních technologií, techniky a ekonomiky. Rozvoj zaznamenala také spolupráce s regionálními firmami, kterým škola poskytuje možnost realizovat rekvalifikační kurzy a získává od nich informační a materiální podporu. Rozvojové a pedagogické projekty jsou spojeny s Centrem progresivních strojírenských technologií, s robotizovaným pracovištěm, technickou interdisciplinární pedagogikou a rozšířenou přípravou absolventů pro vysokoškolské vzdělávání. Studenti získávají nad rámec vzdělávání mezinárodní certifikáty ECDL, AUTODESK, TELC a LCNA.
2006 - nyní
Ing. Jan Lacina
Vytvořil Jindřich Richter (2.B) v roce 2014
Fotografie poskytl Ing. Radovan Šlégl
Historie
Web školy