Studijní materiály od vyučujících na UJEP

Konzultační středisko při SPŠ a VOŠ Chomutov

Matematika I – PaedDr. S. Pohl

Sylab předmětu – obsahuje základní informace o předmětu MATEMATIKA I, základní a doporučenou literaturu, požadavky pro získání zkoušky

Příkladová dávka #1 – číselné obory a vlastnosti reálných funkcí jedné reálné proměnné, rozklad lomené racionální funkce na parciální zlomky

Příkladová dávka #2 – limita, spojitost a derivace funkce, tečna, normála a asymptota grafu funkce, vyšetřování průběhu funkce, diferenciál funkce, konvergence řad a řada funkcí

Příkladová dávka #3 – neurčité a určité integrály, užití integrálního počtu

Příklady k procvičení – příklady k procvičení učiva předmětu matematika I. Samorozbalující se archiv obsahuje scany ručně psaných zadání.

Matematika II – PaedDr. S. Pohl

Sylab předmětu – obsahuje základní informace o předmětu MATEMATIKA II, základní a doporučenou literaturu, požadavky pro získání zápočtu a zkoušky

Příkladová dávka #4 – úvod do řešení diferenciálních rovnic a lineární diferenciální rovnice prvního řádu, lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí dvou proměnných

Příkladová dávka #5 – determinant a hodnost matice, inverzní matice, maticové řeąení soustav rovnic

Příkladová dávka #6 – analytická geometrie a vektorová algebra

Příklady k procvičení – příklady k procvičení učiva předmětu matematika II. Samorozbalující se archiv obsahuje scany ručně psaných zadání.

Anglický jazyk (obor Řízení výroby) – I. Spínová

UJEP – přehled učiva

Ukázka testu – příklad klasického testu z AJ

Ukázka testu 2

Gramatické jevy – stručné vysvětlení některých probíraných gramatických jevů